Als u deze email niet kunt lezen klik hier

Van der Linde | Home

Editie augustus 2014

Voorkomen dubbele bijtelling bij vervangende auto of vakantieauto

Als een werknemer een vervangende auto of een vakantieauto heeft, is het van belang om te voorkomen dat dubbel bijtelling betaald moet worden. Formeel is het zo dat als iemand twee auto’s ‘ter beschikking’ heeft, hij ook twee keer bijtelling moet betalen. Ook als de werknemer één auto helemaal niet gebruikt. Om te voorkomen dat de werknemer hiermee in de problemen komt bij een controle is het van belang om een ‘verklaring tijdelijk vervangend voertuig’ in te vullen.

lees meer

Werkkostenregeling voor iedereen

In de loonbelasting was er een onoverzichtelijk woud aan regelingen ontstaan. Met het oog op vereenvoudiging is per 2011 de zogenoemde werkkostenregeling ingevoerd. Uitgangspunt was een forse beperking van de vrije vergoedingen en verstrekkingen. Iedere werkgever mag een vast percentage van de loonsom vrij van loonbelasting uitkeren, zonder dat naar de aanwending wordt gekeken (in 2014 1,5%). Het meerdere is belast tegen een zogenoemde eindheffing van 80%. Eindheffing wil zeggen dat het loonbestanddeel niet op het loonstrookje komt en dat de heffing ten laste komt van de werkgever, dus niet wordt ingehouden op het loon. In het kader van een overgangsregeling mochten werkgevers nog drie jaar het oude systeem blijven hanteren. Deze overgangsregeling is verlengd tot 2015. Het overgrote deel van de werkgevers bleef de oude regeling hanteren. 

In de wandelgangen werd gefluisterd dat de overgangsregeling nog wel eens een jaar zou kunnen worden verlengd of dat de werkkostenregeling helemaal zou worden teruggedraaid, maar de staatssecretaris heeft op 3 juli 2014 laten weten dat de werkkostenregeling definitief per 1 januari 2015 wordt ingevoerd en de overgangsregeling vervalt. Dit betekent dat iedere werkgever volgend jaar naar de werkkostenregeling moet overgaan.

lees meer

Reisbesluiten Binnen- en Buitenland: sommige vergoedingen niet meer helemaal onbelast

In de Nieuwsbrief loonheffingen 2014 informeerden we u al over mogelijke veranderingen voor vergoedingen volgens de reisbesluiten. De reisbesluiten regelen de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis, maar u kunt ze ook toepassen voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.

lees meer

Einde pensioen in eigen beheer?

Het pensioen in eigen beheer (de pensioenvoorziening van de directeur-grootaandeelhouder [DGA] bij zijn eigen BV) komt steeds vaker in de publiciteit en zeker niet positief. Feit is dat de fiscale aftrekpost ten koste gaat van de schatkist en dat is de staatssecretaris een doorn in het oog. Met allerlei motieven probeert hij de geesten rijp te maken om een einde te maken aan het DGA-pensioen. 

Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris al een brief aan de Tweede Kamer geschreven en daarin de problemen opgesomd en een drietal oplossingen aangegeven. Recent heeft hij een vervolg op die brief gegeven. Daaruit bleek dat er nogal veel tegenstand bestaat tegen de door hem beschreven meest eenvoudige oplossing: de pensioenreserve. De staatssecretaris geeft nu ook aan het meest te voelen voor die oplossing, maar zal ook nog verder studeren op andere mogelijkheden. 

Wat is het probleem? In bijzonder het verschil tussen de lage fiscale en de veel hogere commerciële waardering van de pensioenaanspraken van de DGA. Commercieel heeft een BV daarom minder eigen vermogen dan fiscaal en dat heeft grote gevolgen als men bijvoorbeeld dividend wil uitkeren.

lees meer

VAR 2014 ook eerste maanden van 2015 geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die al tijden een heet hangijzer is in de ZZP-wereld, blijft de gemoederen bezig houden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij verwacht het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, eind augustus aan de Kamer te kunnen toesturen. Vooruitlopend daarop licht hij de maatregelen toe die hij voornemens is te treffen om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen.

lees meer

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier